Privacystatement

Inleiding

Deze website wordt onderhouden door Zonwaard Verloskundigenpraktijk. In dit privacystatement wordt uitgelegd hoe Zonwaard omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacystatement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke  categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

Informatie over onze praktijk

Zonwaard Verloskundigenpraktijk is gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 37147789 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacystatement is Zonwaard bereikbaar op telefoonnummer 06 168 720 72. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming  van Zonwaard zijn: Lisette Berkhout en Sara Koopmans.

Verwerkingen van persoonsgegevens

Wij houden van uw zwangerschap een digitaal dossier bij in het verloskundig softwaresysteem Vrumun. Dit programma voldoet aan de eisen van de AVG qua bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn

In dit privacystatement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria Zonwaard hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart Zonwaard de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

Vanuit de Wet-WGBO hebben wij vijftien bewaarplicht van uw medisch dossier.

Verwerkers en andere derden

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Zonwaard worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Zonwaard en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacystatement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Zonwaard te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Zonwaard te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.

Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Dit privacystatement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacystatement te raadplegen. De huidige versie van het privacystatement is het laatst gewijzigd op 14 mei 2018.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor verloskundige zorg valt onder de basisverzekering. Mochten er echter toch omstandigheden zijn waarin de verzekeraar de kosten niet vergoedt, dan gelden onderstaande betalingsvoorwaarden.

De betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de verloskundige zorg, gedeeltelijk of volledig verleend door de verloskundige of haar waarneemster.

Betalingstermijn
Betaling voor de verleende verloskundige hulp moet binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden door de cliënt aan de verloskundige bij wie zij onder controle is in verband met haar zwangerschap, zonder enige inhouding, verrekening of korting.

Rente
Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt de cliënt geacht zonder ingebrekestelling in verzuim te zijn. Vanaf de vervaldag van de rekening is de cliënt over het uitstaande bedrag tevens een maandelijkse rente verschuldigd van 1%, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

Invorderingskosten
Indien de cliënt na sommatie, met betaling in gebreke blijft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten welke de verloskundige moet maken om volledige betaling te verkrijgen zonder nadere ingebrekestelling voor rekening van de cliënt. De invorderingskosten bedragen minimaal 15% van de vordering, vermeerderd met de over de kosten verschuldigde BTW, voor zover de verloskundige deze niet kan verrekenen. Onder invorderingskosten wordt onder meer verstaan: de kosten van juridische bijstand, inschakeling van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat.

Bewijs
Voor de bepaling van het bedrag dat de cliënt verschuldigd is, zijn de administratieve gegevens van de verloskundige doorslaggevend, tenzij de cliënt uitdrukkelijk bewijs van het tegendeel levert.

Geschillenregeling
Alle geschillen die voortvloeien uit een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de debiteur. Indien het geschil tussen partijen niet tot de bevoegdheid van de kantonrechter behoort, is de verloskundige gerechtigd tot geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter te Utrecht.

Klachtenregeling

Heb je een klacht over je verloskundige?

Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou en je kindje goed te begeleiden. Het is prettig als het contact met de verloskundige en andere professionals in onze praktijk deskundig en aangenaam verloopt. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt.

  1. Bespreek je klacht met je verloskundige

Zit je met vragen? Of twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. We nemen graag de tijd om rustig met je te praten.

  1. Schakel onze klachtenfunctionaris in

Lukt het niet om er samen met ons uit te komen? Of wil je hulp bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris van het CBKZ (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg). Zij (of hij) is onpartijdig, werkt onafhankelijk en helpt je graag verder met ondersteuning en advies. Ook bemiddelt de klachtenfunctionaris bij het vinden van een oplossing. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk.

De externe klachtenfunctionaris van het CBKZ is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag (van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur) via 088 – 0245123. Je kunt ook een mail sturen naar [email protected].
Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.klachtverloskunde.nl.

Zorgverzekering

Hoe bent je verzekerd voor onze zorgverlening?

Zonwaard heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Elke zwangerschap en bevalling is uniek en heeft begeleiding op maat nodig.
Bij een natura- en budgetpolis heb je recht op volledige vergoeding van de zorg als je naar een zorgaanbieder gaat waar de zorgverzekeraar een contract mee heeft. Bij andere zorgaanbieders loop je het risico dat je een deel van de kosten zelf moet betalen. Dit risico bestaat niet bij een restitutiepolis.

Het is zowel bij een restitutiepolis als natura- of budgetpolis mogelijk om een aanvullende verzekering te sluiten als je dat wilt, bijvoorbeeld voor de dekking van de eigen bijdrage bij de kraamzorg. Deze aanvullende verzekering hoeft u niet af te sluiten bij dezelfde verzekeraar waar je de basisverzekering afsluit. Vaak is het wel wat voordeliger door de korting die de verzekeraar daarvoor biedt.

Wanneer wijzigen?

Tot en met 31 december 2017 kun je veranderen van zorgverzekeraar. Als je uiterlijk 31 december  uw huidige zorgverzekering opzegt,  hebt je nog tot en met 31 januari 2018 de mogelijkheid een natura- of budgetpolis om te zetten naar een restitutiepolis. Als je uiterlijk 31 december kiest voor een andere verzekeraar, dan hoef je de andere zorgverzekering niet eerst op te zeggen. Dat doet de nieuwe zorgverzekeraar voor je.

Meer informatie zorgverzekeraars & polissen
Denk goed na over de keuze van zorgverzekeraar en de juiste verzekeringspolis. Kijk op vergelijkingssites van zorgverzekeraars wat soort polis je kunt kiezen, zoals:  www.independer.nl, www.zorgkiezer.nl, www.poliswijzer.nl &www.consumentenbond.nl

Twijfel je of onze praktijk met uw zorgverzekeraar een contract heeft gesloten, dan kunt je dat checken op de website van je zorgverzekeraar.

Ik ben zwanger en heb mij bij de praktijk in 2017 aangemeld

Wij moeten onze zorg declareren aan de verzekeraar bij wie u in 2017 verzekerd was. Voor het jaar 2017 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten.

Disclaimer

Deze website is in eerste instantie geschreven voor (aanstaande) ouders woonachtig in Heerhugowaard en omliggende gemeenten. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten worden ontleend. Namen van personen en instellingen en hun evt. telefoonnummers zijn alleen geldig voor de (aanstaande) ouders.

Op onze website hebben wij slechts algemeen geldende informatie geplaatst en deze informatie is niet voor elke zwangerschap direct toepasbaar. Wij willen graag vermelden dat iedere zwangerschap haar eigen specifieke kenmerken kent. Neem bij twijfel altijd direct contact op met je eigen verloskundige.

De op deze website getoonde informatie wordt door verloskundigenpraktijk Zonwaard met constante zorg en aandacht samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op onze website staat onvolledig/onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen worden ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aangebracht. Mocht je fouten tegenkomen, maak ons er dan graag op attent zodat wij dit zo snel mogelijk kunnen verbeteren.

De verloskundigen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen voortvloeiend uit de informatie van onze website of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website of delen ervan te kunnen raadplegen.
[/av_textblock]

[/av_one_full]